Scientific Online Resource System

Social Medicine

Origin And Development Of The Activity Of Dental Technicians In Bulgaria

Mihaela Varneva

Abstract

Abstract: The current article aims to present facts about the development of the profession of the dental technician from its origin to the formation of its present status which is a result of the great social and political changes taking place near the end of 20th and the beginning of the 21st century in Bulgaria.

To achieve the goal, we studied literature sources, normative documents, personal archives, in-depth interview narratives related to the history of the association "Union of Dental Technicians in Bulgaria". The profession begins its development as a private practice activity. The practitioners are apprentices, journeymen and dental master technicians. Along with the private practice, a small number of public laboratories and organized cooperatives emerge. After the beginning of 1974 dental technicians work only for state and departmental laboratories. Subsequently, the state dental technical laboratories are transformed into  municipal ones. After 1990 dental technicians working for the state sector are given the opportunity to register and work additionally from 2 to 4 hours as private entrepreneurs. Gradually the municipal and departmental laboratories are closed. The laboratories subordinate to the dental faculties remain the only active ones and private practice becomes predominant.


Keywords

profession dental technician, dental technician practice, overview

Full Text


References

АБВ на здравното дело, Азбучен справочник на законите, правилниците и наредбите по народното здраве в България, бр. 258, издател д-р Захари Бочев, год. XXVIII, 1943

Алманах - адресна книга „Варна курортен стопански и културно-просветен център“, година I. 1934/1935, издател Ив. Церов

Беров Ив., Лична комуникация относно спомени и архив за Сдружение „Съюз на зъботехниците в България“

Варнева М. Зъботехниката (някога и сега), Славена, 2014, Варна, с. 154

Варнева М. Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър“ по специалност „Зъботехник“, дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“,МУ-Варна, 2013, с. 190

Варнева М. Възникване и развитие на денталната медицина, зъботехниката и обучението по специалността в България до 1997 г., Сестринско дело, Год. XLV, бр. 2, 2013, МУ-София, Централна медицинска библиотека, 58-62

Вутов М. (под редакция), Г. Цалов, К. Царибашев, Р. Игнатов, К. Михайлов, М. Ковачев. Развитие на зъболечението и стоматологията в България, Булгарресурс, 2008, София, с. 218

Закон за лечебните заведения обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г.

Закон за здравето обн., ДВ, бр. 70 от 10. 08. 2004 г., в сила от 13. 01.2005, Изм. ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г.

Иванов, Ст., Т. Дражев. Гъвкави пластмаси, Пловдив, 2016, с.203

Иванов, Ст., Материалознание за стоматолози, Полиграф, Пловдив,1997

Израел С. Съюз на медико-санитарните работници в България, Дом на културата на здравните работници, София, 1969, с.70

Информационен бюлетин. бр.1, май 2000. Съюз на зъботехниците в България, с. 70

Катрова Л., Кр. Цоков, И. Иванов. Очаквания на денталните лекари в България от тяхната професионално-съсловна организация 20 години след възстановяване на дейността ѝ, Социална медицина, бр. 4, 2017, 26-30

Катрова Л. Обществено дентално здраве, дентална професия, дентална практика, WINI, София, ISBN 978-954-9437-26-3, 2011, с. 320

Крайселски Хр. На сцената и зад кулисите, Зъботехника, бр. № 004, 1995, СЗБ, 3-4

Мавродиева Д., Лична комуникация и архив на Сдружение „Съюз на зъботехниците в България“ - Регионална колегия Варна

Наредба № 5 на МЗ от 22 април 1991, ДВ бр. 47, 14.06.1991 г. за условията и реда за упражняване на частна медицинска практика Обн. - ДВ, бр. 37 от 10.05.1991 г.; изм. и доп., бр. 47 от 14.06.1991 г.; доп., бр. 97 от 26.11.1991 г.; с отпаднало основание; бр. 62 от 09.07.1999 г.

Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, ПМС 206, ДВ бр. 101 от 23.11.1999 г.

Онлайн списание на Българския зъболекарски съюз, https://bzs.bg/journal/ (4.04.2020)

Попова Ст., Л. Георгиева, Професиите в здравеопазването, Стено, Варна, 2011

Постановление № 35 на МС, 5.06.1987 г., Правилник за колективната и личната трудова дейност на гражданите за допълнително производство на стоки и услуги, Обн. - ДВ, бр. 48 от 23.06.1987 г.; изм., бр. 92 от 06.12.1988 г.; бр. 15 от 21.02.1989 г.; бр. 37 от 16.05.1989 г.; бр. 70 от 08.09.1989 г.; бр. 33 от 24.04.1990 г.; бр. 6 от 22.01.1991 г.; бр. 23 от 22.03.1991 г.; бр. 5 от 19.01.1993 г.; бр. 17 от 02.03.1993 г.; отм., бр. 99 от 16.11.1999 г.; в сила от 16.11.1999 г.

Радулов Г., Лична комуникация относно спомени и архив за Сдружение „Съюз на зъботехниците в България“

Стоянов М., Може ли зъботехниката да се извършва самостоятелно от незъболекари?, Зъболекарски преглед, кн. 2, 15 октомври, 1911, 37-40

Цоков Кр., Oрганизация на денталната практика в пазарни условия, Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”, 2014, Медицински университет – София. с. 167

Цоков Кр., Организация на денталната практика в пазарни условия, Социална медицина, бр.4, 2014, МУ-Варна, 27-28

Bulgarian association of dental technicians https://baz.bg
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v28i3.8684

Refbacks

Font Size


|