Scientific Online Resource System

Social Medicine

Асоциация между тежко пушене и персоналитет при момичета в юношеска възраст

Г. Чамова

Abstract

В настоящата разработка търсим връзка между някои особености на личността и тежкото пушене при момичетата в юношеска възраст. Проведена е пряка групова анкета при средношколци (n=903) по оригинален въпросник за самооценка на психосоциални характеристики на личността и рисковото поведение. Установено е, че момичетата изживяват по-драматично юношество, като пушещите повече от 10 цигари дневно момичета се отличават достоверно от непушещите с намалена самокритичност, увеличена проблематичност в социалната комуникация, стремеж за доминиране в интерсубективните взаимодействия и отклоняване от социални отговорности. Нашите данни показват, че не pроблематичното юношество, а по-скоро проблематичният персоналитет трябва да се разглежда като асоциативно свързан с тежкото пушене при момичетата.

Keywords

smoking; personality; girls; adolescence

Full Text


References

Саров Г., Защо пушат юношите, Акад. изд., Тр. унив., Ст. Загора, 2010.

Саров ГМ, 2010, Здравословният начин на живот като психо-социално поведение, В: Саров ГМ (Ред), Студентска екипна практика за превенция на метабол. синдром, Акад. изд., Тр. унив., Ст. Загора: 33-45

Саров ГМ, 2010, Социални аспекти на здравословния жизнен стил, В: Саров ГМ, (Ред) Метаболитният синдром като функционална патология и превантивна цел на Медико-социалния екип, Академично издателство, Тракийски Университет, Стара Загора: 156-158

Саров Г., М. Сарова, Вероятна роля на приятелите за въздържането от пушене при средношколци, Trakia J of Sci , v.6(2), 3, 2008, 217-221.

Саров Г, Сарова М, 2007, Роля на родителите за редовното пушене сред средношколците. Здравен Мениджмънт; 6: 51-55.

Саров Г., М. Сарова, В. Русинова, Психични особености и нагласи, свързани с пушенето в юношеска възраст, Психологични изследвания, 2007, 2, 55-68.

Цолова Г., „Здрави деца в здрави семейства” – детска компонента на програмата СИНДИ, Социална медицина, 2007, 2, 13-14.

Currie C. et al. Yung people‘s health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001-2002 survey. Copenhagen, WHO regional Office for Europe, 2004.

Kokkevi A, Richardson C, Florescu S, Kuzman M, Stergar E, 2007. Psychosocial correlates of substance use in adolescence: a cross-national study in six European countries. Drug Alcohol Depend, 86(1):67-74.

Page RM, Ihasz F, Simonek J, Klarova R,Hantiu I, 2006.Cigarette smoking, friendship factors, and social norm perceptions among central and Eastern European high school students. J Drug Educ, 36(3):213-31.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.960

Refbacks

Font Size


|