Scientific Online Resource System

Social Medicine

Профил на удовлетвореността на пациентите от професионалното поведение на общопрактикуващите лекари

Н. Иванова, Д. Димитрова, Л. Kиров

Abstract

Удовлетвореността на пациентите от професионалното поведение на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) е един от най-важните индикатори за качеството на първичната медицинска помощ (ПИМП). В много страни нейното определяне е рутинна практика и е част от инструментариума за оценяване на ОПЛ, за акредитацията на лечебните заведения за ПИМП и на ресертификацията на лекарите. В нашата страна проучванията за определяне на удовлетвореността на пациентите от ОПЛ са епизодични и са били предмет на много малък брой научни изследвания. Освен това те са били проведени с инструменти, които не отговарят на психометричните изисквания за надеждност и валидност. В статията са представени резултатите от удовлетвореността на пациентите само от комуникативно-технологичното поведение на ОПЛ т.е. на общуването и взаимоотношението между тях. За получаване на информация е проведена пряка анонимна анкета на 948 пациента чрез специално създаден инструмент (въпросник). Тя послужи за определяне на профилите на удовлетвореността на пациентите от основните дейности, включени в комуникативно-технологичното поведение на ОПЛ. Получените профили показват, че според пациентите има отклонения на емпиричното поведение на ОПЛ спрямо правилата на добрата обща практика.

Keywords

GP; professional behavior; patients` satisfaction; satisfaction with GP profile

Full Text


References

Балашкова М., Ц. Валерянова. Общопрактикуващият лекар и пациента в общата практика. Сб. докл. научна конф. „Здравеоп. през 21 в.“ С.2010

Борисова Б. Оценка на дейността на ОПЛ ..., Мед. меридиани. 2013. 1

Борисова Б. Оценка на дейността на ОПЛ чрез мнението на пациентите. Дисертация за получаване на ОНС „Доктор“. С 2013

Златанова Р., Т. Златанова. Удовлетвореност на пациентите от общопрактикуващите лекари. Здр. политика и здр. мениджмънт. С. 2008. 1

Златанова Р., Т. Златанова. Удовлетвореността на пациента от ОПЛ, като метод за оценка на качеството. Сб. Доклади на 3-та конф. на лекарите..., Пд. 2012

Иванов Г., Д. Димитрова. Въведение в общата медицина и ... С 2012

Иванов Г., Д. Димитрова. Системи за оценка на качеството на първичната медицинска помощ. Сб. на Юб. научна сесия, МУ-Пд. 2004

Медицински стандарт по обща медицинска практика. МЗ. 2005

Правила за добрата мед. практика на ОПЛ в България. НСОПЛБ. 2006

Baker R, Streatfield J. What type of general practice do patients prefer? Exploration of practice characteristics influencing patient satisfaction. Br J of Gen Pract 1995; 45 654-659.

Baker R. Characteristics of practices, general practitioners and patients related to levels of patients’ satisfaction with consultations. Br J of Gen Pract 1996; 46: 601-605.

Drinkwater, R. The role of the patients. BJGP. 2013.63

Feler H., M. Wending What makes a good general practitioners: do patient and doctors have different views. BJGP, London 1997

Good medical practice. GMC. UK. 2012

Grol P. Patient evaluate general /family practice- The Europer nstrument. Wonca Europe.2000.

Hankins E. Meаssuring patient satisfaction for the quality. BJGP, 2007.57

Hearnshaw H, Baker R, Cooper A, et al. The costs and benefits of asking patients for their opinions about general practice. Fam Pract 1996; 13: 52-58.

Vested D, Relevant patients. recommendation of their GP and their evaluation of their GP. Scand.J . Primary health care. 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.961

Refbacks

Font Size


|