Scientific Online Resource System

Social Medicine

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Balabanski, Lukan, Clinic for metabolic diseases and nutrition
Belcheva, V.
Belcheva, V., Medical University, Varna (Bulgaria)
Belcheva, V., Medical University of Varna
Belcheva, Valentina, Medical College, Thrakia University-Stara Zagora
Belcheva, Valentina, Medical College, Trakia University-Stara Zagora
Belichenova, Iliyana, Катедра Публична администрация, УНСС, главен експерт в НЗОК
Boncheva, Petya
Boncheva, Petya, Medical University of Varna (Bulgaria)
Boncheva, Petya, Department of Social Medicine and Health Care Organization Medical University – Varna “Prof. Dr. P. Stoyanov”
Borisova, C., Human Milk Bank, Bulgaria
Borisova, Silvia, Medical University of Varna
Bozhinova-Dimitrova, Hristina, Medical University of Varna

1 - 13 of 13 Items    

Font Size


|