Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Online Submissions

Already have a Username/Password for Varna Medical Forum?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Варненски медицински форум"е периодично издание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна, което се издава от 2012 г.

Публикациите са на български език с резюмета на английски език. В него могат да подават научните си разработки както научни работници и преподаватели, така и студенти от научни институции в областта на медицината и здравеопазването.

В отделни приложения се публикуват доклади и съобщения, представени на организирани от Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна научни форуми.

Статиите се подават чрез онлайн издателската система на МУ-Варна за публикуване на научна периодика на адрес: http://press.mu-varna.bg/ojs/

 • Ръкописът на статията е с обем до 6 стандартни страници по 1800 знака всяка (за оригинални статии и клинични случаи) на шрифт Times New Roman с размер 12 pt). Ограничението в обема не важи за обзорни статии, при които минимумът е 6 страници.
 • Ръкописът съдържа следните задължителни елементи:

- заглавие на български и английски език

- име и фамилия на авторите на български и английски език

- точното наименование на институцията, където работят авторите на български и английски език

- адрес за кореспонденция на български език, вкл. и електронна поща

- резюме в обем 250-300 думи на български и английски език

- до 6 ключови думи на български и английски език

- структурирано изложение на български език - увод, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи

- литература.

 • Местата на таблиците и фигурите се отбелязват в текста с поредния им номер и обозначението „Таблица" и „Фиг." (напр. „Таблица 1" или „Фиг. 1"). Всяка таблица и фигура се представя в отделен файл в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат - jpg, png, tif), като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ù. Приемат се само черно-бели фигури (диаграми, схеми и снимки). Максималният брой на фигурите е десет. Всички снимки трябва да бъдат сканирани като grayscale в 300 DPI. Те трябва да са достатъчно контрастни и с размер минимум 8 см широчина (1 колона) или 17 см в широчина (2 колони). Диаграмите трябва да се представят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (напр. xls).
 • Цитираните автори се посочват в кръгли скоби с поредния им номер от библиографския списък на цитираната литература.
 • Правила за цитиране на литературата:

Цитираните публикации се подреждат азбучно по името на първия автор. При повече от една публикация от един и същи автор те се подрeждат хронологично (от по-стари към по-нови публикации).

Примери:

Статия от списание
Iwamoto Y, Koide H, Ogita K, Nishizuka Y. The protein kinase C family for the regulation of cellular functions. Biomed Rev. 1992;1:1-6.

Статия от списание с повече от 6 автори
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Книга
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Глава от книга
Thornton T. On the interface problem in philosophy of psychiatry. In: Broome MR, Bortolotti L, editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press; 2009. p. 121-137.

URL
American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

DOI, PMID
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central PMCID: PMC2615549

Всяка цитирана публикация се посочва на съответното място в текста на статията с арабска цифра в кръгли скоби. Ако в текста на статията се цитират имена на автори, се спазва следното правило: при един или двама автори, след тях в скоба се посочва годината на цитираната публикация, а при трима и повече автори - след името на първия автор се изписва „и съавт."; респ. "и соавт." или „et al." и в скоба - годината на публикуването.

 

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. The Author/Authors agree with the Terms and Conditions of the Creative Commons Attribution License 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
 7. The Author/Authors are acquainted with the Ethical principles for publication in the journals of the Medical University of Varna.
 8. I declare that I have the consent of all authors to publish this manuscript and that none of them will submit it for publication elsewhere.
 9. In cases when there is participation of individuals in the scientific research, it has been approved by the local Ethics Committee and we have the respective decision No. and date, which are included in the submitted article.
 

Copyright Notice

All work by Varna Medical Forum is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Font Size


|