Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

A clinical approach to patients with iatrogenic manifestations, treated with removable partial and complete acryl

Kalina Stoyanova Georgieva, Kiril Gogushev, Georgi Kostadinov, Metodi Abadjiev

Abstract

Iatrogenic complications of the tissues in the oral cavity in patients treated with removable partial and complete acrylic dentures are caused by selection and execution of inappropriate treatment plan, poorly fabricated removable dentures or material`s and technologies` imperfection.

Complications that occur could affect oral mucosa, alveolar bone, hard dental tissues and periodontium of abutment teeth.

The general groups of patients with iatrogenic manifestations due to previous prosthodontic treatment with removable partial and complete acrylic dentures are two: patients in good general health but with partial or complete edentulism due to poor and improper dental treatment until now and medically compromised patients treated with partial and complete dentures.

The proposed clinical protocol in cases with iatrogenic manifestations as a result of previous treatment with removable partial and complete acrylic dentures consists of 8 basic steps.

The combination of location, range and macroscopic type of the clinical finding helps the dentist to narrow the possible etiologic factors that cause the iatrogenic manifestation. The dentist`s approach depends on the nature of the identified problem or group of problems.


Keywords

алгоритъм на поведение, ятрогенни прояви, снемаеми протези clinical protocol , iatrogenic manifestations, removable dentures

Full Text


References

Абаджиев М, Симеонов С, Балчева М. Предпротетична подготовка при цялостна рехабилитация на дъвкателния апарат. СДК и НУС. 2009; 2:21-23.

Бонев Б, Филчев Д, Даскалова Н, Янева Кр. Потребности от протезиране при населението над 20-годишна възраст в България. Дентална медицина. 2013; 95(2):164-168.

Ботушанов П. Диагностика и лечение на заболяванията на устната лигавица. Пловдив: Авто Спектър; 1997.

Ботушанов П. Пародонтология- клиника и консервативно лечение. Пловдив: Автоспектър; 2002.

Василева Р, Денков И. Информираност на студентите по дентална медицина относно приложението на денталната фотография. Варненски медицински форум. 2016. 5(1):103-105.

Великова Р. Алгоритъм на поведение за диагностика на пациенти със синдром на парещата уста (burning mouth syndrome). Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“. София; 2011.

Великова Р. Синдром на парещата уста. Алергология и орална медицина:Принципи и практики. под ред. А. Киселова и Б. Петрунов. София; 2013.

Влахова А. VALPLAST – идеалните протези? СДК и НУС. 2007; 6(4):181-185.

Джемилева Т. Ксеростомия (сухота в устата), етиология, клинични и терапевтични подходи. София: Ацер; 1998.

Джемилева Т. Заболявания на пародонта. София: Ацер; 1999.

Киселова-Янева А. Стоматологична алергология и огнищна диагностика. Монография. София: ИК „Гутенберг”; 2001.

Киселова-Янева А. Орална диагностика и планиране на лечението. Стоматологична практика. 2006; 4(1):4-7.

Киселова, А, Стоева И. Клинична картина на алергичните реакции. Подпротезен стоматит. В: Петрунов Б, Димитров В, Киселова А. Клинична имунология, Клинична Алергология, Дентална Клинична Алергология. София: „АРСО”; 2009. стр. 242-244.

Киселова-Янева А, Петрунов Б. Алергология и орална медицина. Принципи и практики. под ред. на Киселова-Янева А и Петрунов Б. София:„Иван Сапунджиев”; 2013.

Коларов Р, Панчовска М, Раденска-Поповок Ст. Синдром на Сьогрен- медицинска и социална проблематика. София:Артик; 2006.

Кръстев З, Киселова-Янева А, Коларов Р. Орална медицина. 2009. стр.235-242, 440-446.

Пеев Т, Филчев А. Клиника на Протетичната дентална медицина. София: Еко Принт; 2008.

Попов Н. Клинични грешки и усложнения в зъбопротезирането. София:Медицина и физкултура; 1988.

Попов Н. Клиника на протетичната стоматология. София: Медицина и физкултура; 1992.

Попов Н. Практически подходи при протетичното лечение на дъвкателния апарат. Стара загора: Знание; 1995.

Попова Е. Stomatitis subprothetica – възможности за диагностика, насоки за етиологично лечение. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Пловдив, Стоматологичен факултет; 2001.

Попова Е. Оценка на травматичното въздействие на протезните конструкции върху подлежащата лигавица при лица с подпротезен стоматит. СДК и НУС. 2013; 2(1):23– 28.

Стоева И, Киселова-Янева А. Алергични реакции към (мет)акрилатите в денталната практика: обзор от клиничната и изследователската литература. Дентална медицина. 2009; 91(1):80-85.

Стоева И, Абаджиев М. Ivocap технология на Ivoclar- гаранция за високи якостно-механични показатели на цели протези. СДК и НУС. 2009, 1:36-39.

Стоева- Иванова И. Интраорална контактна свръхчувствителност към зъбопротезни материали. Дисертационен труд за присъждане ОНС „доктор“. София; 2009.

Стоева И. Практическо ръководство по Дентална клинична алергология. Пловдив:МУ-Пловдив; 2011.

Угринов Р. Лицево-челюстна и Орална хирургия. София; 2006.

Угринов Р. Тумори в лицево-челюстната и шийна области. София; 2009.

Угринов Р. Ръководство по хирургия с атлас. Том. 4 Лицево-челюстна хирургия, София:„Марин Дринов”; 2010.

Филчев А, Калъчев Я, Филчев Д, Павлова Ж. Фактори, които влияят на избора на определен вид протезна конструкция. Дентална медицина. 2012; 1:14-17.

Филчев А. Протетична дентална медицина- клиника. София: Mind Print; 2014.

Badel T, Celic R, Kraljevic S, Panduric J, Dulcic N. Complete denture remounting. Acta Stomat Croat. 2001; 35(3):381-387.

Badel T, Panduric J, Kraljevic S, Dulcic N. Checking the occlusal relationships of complete dentures via a remount procedure. Int J Prostodontics and Restorative dentistry. 2007; 27(2):181-192.

Basker RM, Davenport JC, Thomason JM. Prosthetic treatment of the edentulous patient. 5th ed., Blackwell Publishing; 2011.

Cawson, Odell, Porter. Cawson`s Essentials of Oral Pathology and Oral medicine. 7th Edition; 2002.

Chom AG. Textbook of Oral medicine. Jaypee Brothers medical publishers LTD, 2nd ed.; 2010.

Dorocka-Bobkowska B, Zozulinska-Ziolkiewicz D, Wierusz-Wysocka B, Hedzelek W, Szumala-Kakol A, Budtz-Jörgensen E. Candida-associated denture stomatitis in type 2 diabetes mellitus. Diabetes Research and Clinical Practice. 2010; 90(1):81-86.

Emami E, Seguin J, Rompre PH, de Koninck L, de Grandmont P, Barbeau J.

The relationship of myceliated colonies of Candida albicans with denture stomatitis: An in vivo/ in vitro study. Int J Prosthodont. 2007; 20:514-520.

Garrett NR, Perez P, Elbert Ch, Kapur KK. Effects of improvements of poorly fitting dentures and new dentures on masseter activity during chewing. The Journal of Prosthetic Dentistry. 1996; 76(4):394-402.

Ikebe K, Morii K, Kashiwagi J, Nokubi T, Ettinger RL. Impact of dry mouth on oral symptoms and function in removable denture wearers in Japan. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2005; 99(6):704-710.

Jacobson TE, Krol AJ. A contemporary review of the factors involved in complete denture retention, stability, and support, Part 3: Support. J Prosthet Dent. 1983; 49(3):306-313.

Krasteva A, Panov V, Krasteva A, Kisselova A, Krastev Z. Oral cavity and systemic diseases- Diabetes mellitus. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2011; 25(1):2183-2186.

Langlais, Miller. Colour Atlas of Common Oral Diseases. London, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2th ed., 4th ed.;2009.

Laskaris G. Pocket atlas of oral diseases. 2th ed.- Stuttgart etc., Thieme; 2006.

Lochhart P.B. ed. Oral medicine and medically complex patients. Wiley- Blackwell, 6th ed.; 2013.

MacEntee I.М. The Complete denture, A Clinical pathway. под ред. на проф. Пеев, София: „Шаров”; 2001.

Maharaj SR. Iatrogeny: Why patients come to harm. West Indian Medical Journal. 2010; 59(6):702-705.

Mostafa M, Mostafa M. The role of clinical remount procedures on the success of complete dentures. Egyptian Dental Journal. 1996; 42(1):1565-1570.

Oliveira CE, Gasparoto TH, Dionísio TJ, Porto VC, Vieira NA, Santos CF et al. Candida albicans and denture stomatitis: evaluation of its presence in the lesion, prosthesis, and blood. Int Prosthodont. 2010; 23:158-159.

Sanitá PV, Pavarina AC, Giampaolo ET. Candida spp. prevalence in well controlled type 2 diabetic patients with denture stomatitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. June 2011; 111(6):726-733.

Schmalz G, Arenholt-Bindslov D. Biocompatibility of Dental Materials, Springer; 2009.

Schuman Ch, Freigang H, Freigang N. Нова система за протези. Das Internationale Zahntechnik Magazin. 2005;10 (бг превод Станимирова) Нова система за протези. Инфодент. 2007; 9, 85:53-57.

Shigli K, Angadi GS, Hegde Pr. The effect of remount procedures on patient comfort for complete denture treatment. J Prosthet Dent. 2008; 99:66-72.

Soell M, Hassan M, Miliauskaite A, Haikel Y, Selimovic D. The oral cavity of elderly patients in diabetes. Diabetes Metab. 2007; 33(1):10-18.

Soysa NS, Samaranayake LP, Ellepola AN. Diabetes mellitus as a contributory factor in oral candidosis. Diabet Med. 2006; 23:455-459.

Svensson P, Kaaber S. General health factors and denture function in patients with burning mouth syndrome and matched control subjects. Journal of oral rehabilitation. 1995; 22(12):887-895.

Vitkov L, Weitgasse R, Hannig M, Fuchs K, Krautgartner WD. Candida-induced stomatopyrosis and its relation to diabetes mellitus. Journal of Oral Pathology & Medicine. 2003; 32:46–50.

Wilson ThG, Kornman KS. Fundamentals of Periodontics. Под ред. проф. Ботушанов, София: „Шаров”; 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v5i2.1702

Refbacks

Font Size


|