Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Mandatory treatment of people under the health act and forced medical measures under the penal code - basic situations and distinction

Maria Valkanova

Abstract

In the current Bulgarian legislation, some of the legislative mechanisms envisaged would influence the persons suffering from certain mental illnesses. These are the institute of forced medical measures and compulsory treatment. However, these legal channels have different functions and purposes. In the light of this, their distinction has important practical and theoretical significance.

Keywords

medical measures; compulsory treatment; mentally ill persons

Full Text


References

Закон за здравето, обн. ДВ бр.70 от 10 август 2004г, с посл. изм. доп.

Закон за народното здраве, отменен с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето – ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.

Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: конвенция за правата на човека и биомедицината,(ратифицирана със закон, приет от хххiх народно събрание на 26 февруари 2003 г. - ДВ, БР. 21 ОТ 2003 Г. в сила за Република България от 1 август 2003 г.)

Конституция на Република България, обн. ДВ. бр.56 от 13 юли 1991г.

Наказателен кодекс,обн. ДВ. бр.26 от 2 април 1968г, изм. доп.

Наредба № 16 от 13 май 2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „психиатрия", издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ. бр.78 от 7 септември 2004г., изм.доп.

Ненов, И. Наказателно право, Обща част, София, 1992

Петров, И. Принудителни медицински мерки, Варна, 1997

Решение № 740 от 13.04.2016 г. по ч. н. д. № 1486/2016 г. на районен съд – Варна

Решение от 14.01.2013 г. по гр. д. № 729/2012 г. на Кюстендилски окръжен съд

Решение № 527 от 16.11.1983 г. по н. д. № 571/1983 г., н. о. на ВС.

Решение № 516 от 21.08.1990 г. по н. д. № 517/1990 г., I н. о. на ВС

Решение № 501 от 18.10.1978 г. по н. д. № 437/1978 г., I н. о. на ВС

Решение № 316/21.VIII 1990 г. по н. д. № 517/90 год., I н. о. сборник съдебна практика на ВС на РБ - наказателно право

Решение от 14.01.2013 г. по гр. д. № 729/2012 г. на кюстендилски окръжен съд
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v7i1.5006

Refbacks

Font Size


|