Scientific Online Resource System

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Потенциалът на човешкия елемент за работа в екип като фактор за устойчивост в развитието на морския сектор

Благовест Белев, Мирослав Цветков, Севдалин Даскалов, Tодор Kоритаров, Kристиана Aтанасова

Abstract

Основна цел на статията е да изясни значението на човешкият фактор за развитието на съвременното корабоплаване. Ясно е очертана необходимостта от инвестиране в обучението на морски кадри.Но развиването на професионални умения трябва да върви ръка за ръка с изграждането и усъвършенстванетона меки умения - работа в екип, лидерство, работа в многонационална среда, решаване на конфликти. Подчертава се активната ангажираност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в реализирането на тази концепция, чрезучастието в проект DivSea - "Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им" по програма"Eразъм+", ключова дейност 2 - "Стратегически партньорства", сектор "Висше образование".


Full Text


References

IMO-Assembly. RESOLUTION A.850(20) HUMAN ELEMENT VISION, PRINCIPLES AND GOALS FOR THE ORGANIZATION. 27 November 1997 г.

RESOLUTION A.884(21) AMENDMENTS TO THE CODE FOR THE INVESTIGATION OF MARINE CASUALTIES AND INCIDENTS. 25 November 1999 г.

Australia, Civil Aviation Authority. Safety Behaviours: Human Factors, Facilitator's Guide. б.м.: Civil Aviation Authority Australia, 2013. ISBN 978-1-921475-34-4.

IMO, SUB-COMMITTEE ON SAFETY OF NAVIGATION. NAV 59/6 - DEVELOPMENT OF AN E-NAVIGATION STRATEGY IMPLEMENTATION PLAN. [В Интернете] 2013 г. [Цитировано:16 May 2017г.] https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/CPRNW/S100_NWG/2014/NAV%2059-6_eNav_ReportCG_Norway-1.pdf.

IMO, MSC.1/Circ.1512. GUIDELINE ON SOFTWARE QUALITY ASSURANCE AND HUMAN-CENTRED DESIGN FOR E-NAVIGATION. Iranian Classification Society (ICS). [В Интернете] 13 july 2015 г. http://www.ics.org.ir/Downloads/CLD/News/MSC.1-Circ.1512%20-%20Guideline%20On%20Software %20Quality%20Assurance%20And%20Human-Centred%20Design%20For%20E-Navigation%20(Secretariat).pdf.

IMO. MSC 85/26/Add.1 ANNEX 20 STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF E-NAVIGATION. International Maritime Organization. [В Интернете] 75 2017 г. http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Navigation/Documents/enavigation/MSC%2085%20%20annex%2020%20%20Strategy%20for%20the%20development%20and%20implementation%20of%20enav.pdf.

DivSea, Творчески колектив по проектa. Diversification of seafarers' employability paths through collaborative development of competencies and certification. [В Интернете] http://divsea.cmuedu.eu/.

-. Актуални проекти - DivSea - "Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им". ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". [В Интернете] http://www.naval-acad.bg/research/scientific-projects/divsea-project.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/scnvna.v32i0.4489

Refbacks

Font Size


|