Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 22, No 1 (2014)

Cover & Contents PDF
  1

Accents

Първа конференция по персонализирана медицина в България PDF
Ж. Kоева 2
Население и демографски процеси през 2013 година PDF
НЦ OЗA 3

Healthcare policy

Здравни данни, здравна информация, здравни индикатори у нас и в ЕС PDF
Й. Aрнаудов, Kр. Дикова 4-7

Social medicine

Многокомпонентна система „Мониторинг и оценка` на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН` PDF
T. Варлева, Пл. Мамихин, Б. Kараахмед, A. Kешелава 8-11
Сляпо единство или осъзнато зачитане на различията? PDF
Л. Kиров 12-13

Epidemiology

Ранжиране на риска, свързан с факторите, влияещи на преживяемостта на оперираните със синхронни чернодробни метастази от колоректален карцином PDF
И. Василевски, И. Tакоров, E. Oдисеева, Н. Владов 14-18
Онкологична помощ в специализираните онкологични лечебни заведения и структури през 2012 г. PDF
K. Дикова, Р. Янева 18-20

Healthcare management

Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващите лекари (Етометрична характеристика на ОПЛ) PDF
Н. Иванова, Д. Димитрова, Л. Kиров 21-24
Приложение на медицина, базирана на доказателства в общата практика PDF
П. Пешева, E. Георгиева 25-27

Informatics

Сериозно за ползата и вредата от здравната информация в интернет PDF
И. Ватахов 28-32
Електронно дистанционно здравно обучение PDF
A. Kременска 33

Economics

Етапи на провеждане на здравно-икономическите анализи -обзор PDF
Десислава Игнатова, Г. Oнчев 34-37

Medication supplies

Фармакоикономическа оценка на лекарствения продукт colistin alvogen 1 000 000 (iu) прах за инжекционен/ инфузионен разтвор PDF
Eвгени Григоров 38-41

Medical law

Насилието в детска възраст - диагностика и съдебномедицинска експертиза, характеристика и практически казус PDF
Добринка Радойнова 42-45
Петко и стигмата - от полицейски провал към злоупотреба с психиатрията PDF
Г. Oнчев 45-46

History of medicine

100 г. от създаването на сп. `обществено здраве` - първото българско списание по социална хигиена, медицина и здравеопазване (1914-1923 г.) PDF
Р. Цонов 47-48

Font Size


|