Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 24, No 1 (2016)

сп. Социална медицина PDF
  1

Accents

Нови аспекти в политиката по хранене на Eвропейско и национално ниво PDF
В. Дулева 2-5
Списание „Социална медицина` PDF
сп. Социална медицина от Редколегията на сп. “Социална медицина” 49

Social medicine

Приложение на Nutrition day в медицинската практика PDF
Д. Попова, Б. Страхилова 6-9
Храненето и безопасността на храните днес като проблем на общественото здравеопазване PDF
Р. Eникова, M. Стойновска, В. Бирданова, Цв. Димитров, Цв. Виткова 10-14
Оценката на риска при химическата безопасност на храните - праг на токсикологическа значимост PDF
Р. Вачкова-Петрова 14-17
Социални епигенетични модулатори на модела на хранене PDF
П. Марков, Д. Марков, A. Воденичарова, Д. Байкова 18-20
България с награда за клинична етика за 2016 г. - проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн PDF
С. Aлександрова-Янкуловска 21-21

Epidemiology

Регистър на първичните имунни дефицити в България и създаване на експертни центрове PDF
E. Наумова, M. Балева, M. Мурджева, Н. Гешева 22-23
Корелация между социалния статус и преждевременната загуба на временни зъби PDF
Р. Aндреева 24-25

Healthcare management

Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инструментариум на EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT - EXCELLENCE MODEL и системите за болнична акредитация. Инициативи за съгласуваност между системите за управление на качеството на зд PDF
M. Пенков 34-38
Европейската перспектива за кинезитерапията в общественото здраве и българските реалности PDF
Г. Ненова 42-44
Фундаментални разлики между здравния и класическия мениджмънт PDF
A. Жеков 39-41

Informatics

Разработване и прилагане на IT решение -логическа архитектура и бази данни в Национален регистър за пациенти с редки болести PDF
Р. Петкова, Й. Aрнаудов, A. Иванова 26-29
Потенциалът на интернет като канал за здравна комуникация PDF
T. Kаранешева 30-33

History of Medicine

Недееспособността в законите - от Юстиниан до наши дни PDF
A. Джорджанова, П. Манчева 46-49
Българската медицина в Средновековието PDF
M. Георгиев 47-48

New books

Клинична етична консултация PDF
С. Aлександрова-Янкуловска 21

Font Size


|