Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna

Proceedings from authors
  1-362

Proceedings

Здравната промоция - основно изискване за устойчивост на здравната система PDF
Чакърова Л. 11-14
Различия в годините потенциално изгубен живот поради предотвратима с медицински интервенции смъртност между страните от централна и източна Европа и страните от западна Европа за 25-годишен период (1980-2004 г.) PDF
A. Велкова, П. Христова, Й. Симеонова 15-18
Early detection of eye diseases in general practice PDF
K. Trifonova, K. Slaveykov 19-21
Болките в гърба при деца и подрастващи - диагностични проблеми, лечение и профилактика в общата медицинска практика PDF
Ж. Русева, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, A. Забунов 22-25
Оценка и самооценка на уменията на медицинските сестри за провеждане на здравна промоция в училище PDF
С. Георгиева, A. Велкова, M. Kамбурова 26-29
Физическата активност на студентите от фоз - фактор за промотивно здравно поведение PDF
С. Младенова 30-31
Хематологични показатели на деца на 6 и 12 месечна възраст от град Варна PDF
Ст. Порожанова, K. Петрова 32-35
Здравословен начин на живо по време на бременност PDF
Б. Юстиниянова, E. Христова, Д. Димитрова 36-40
Социално икономически фактори и репродуктивни нагласи и поведение на жените PDF
Ж. Рангелова, K. Докова 41-43
Държавният здравен контрол в България - възникване и развитие PDF
С. Попова 44-47
Профилактика на заболяванията чрез специализирани фитнес програми PDF
K. Попова 48-51
Глобализация и инфекциозни болести PDF
M. Ненова 52-58
Основни рискови фактори, влияещи върху протичането на инфекциозните заболявания при болни на 60+ PDF
M. Господинова 59-64
Епидемиологична характеристика на лептоспирозата в Плевенски регион - нови аспекти PDF PDF
Г. Ганчева, M. Kарчева, П. Илиева, M. Aтанасова 65-70
Паротитни панкреатити PDF
M. Kарчева, Г. Ганчева, M. Aтанасова, П. Илиева 71-74
Паротитни орхити PDF
M. Kарчева, Г. Ганчева, M. Aтанасова, П. Илиева 75-78
Оценка на работния капацитет при лица от различни професионални групи чрез индекса на работоспособността PDF
Б. Kавалджиева, T. Димитрова 79-81
Здравни проблеми при работа в контакт с пластмаси PDF
И. Йорданова, M. Стойновска, В. Бирданова 82-85
Изучаване на неблагоприятното въздействие на работната среда върху организма на работещите - методични подходи PDF
M. Стойновска, В. Бирданова, И. Йорданова 86-89
Проучване на субективни прояви на умора при студенти по медицина PDF
Г. Сандева, П. Гидикова, M. Платиканова, Р. Делирадева 91-93
EMDR терапия в контекста на трудовата медицина PDF
Сн. Kоева 94-97
Консултантите по кърмене в подкрепа на естественото хранене на кърмачетата PDF
Н. Ушева, A. Попиванова, Р. Панчева, С. Попова 98-102
Хранителен статус, навици и поведение на подрастващите /10-14 г. възраст/ в индивидуална практика за ПМП и ролята на опл в превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването PDF
A. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, Ж. Русева, П. Герова, M. Петрова 103-106
Bulgaria and the other new eu member states: trends in the health status after twenty years of transition PDF
Stefka Koeva 107-111
Structure and dynamic of mortality in Bulgaria PDF
R. Zlatanova-Velikova 112-115
Economic considerations for mental health policy development in Lithuania PDF
L. Murauskiene 116-121
Дисбаланси в здравните разходи на България PDF
Eв. Делчева 122-125
Емпирични зависимости между здравните разходи и бвп на република България PDF
Н. Aтанасов 126-131
What have 13 years of health insurance reforms brought about in Bulgaria? re-appraising the health insurance act of 1998 PDF
R. Velichkovski 132-137
Default paragraph font;is there a place for an increased reliance on patient charges in central and eastern european countries? PDF
M. Pavlova 138-143
Informal patient payments and public attitudes towards these payments: evidence from six cee countries PDF
T. Stepurko, M. Pavlova, I. Gryga 144-148
Ефекта на потребителските плащания върху домакинските бюджети в България PDF
E. Aтанасова, Eм. Мутафова, T. Kостадинова 149-151
Household health care spending and health care reforms in Serbia PDF
J. Arsenijevic, M. Pavlova 152-156
Промени в структурата на професионалната патология в условията на финансиране от НЗОК PDF
Л. Димитрова, В. Несторова, Ив. Джеджев 157-160
Особености на счетоводното отчитане на приходите в лечебните заведения за болнична помощ PDF
Л. Kоева-Димитрова 161-165
Продължителността на грижата в съвременната обща медицинска практика: рамка за измерване и възможности за приложение PDF
Б. Парашкевова, Ю. Маринова, Г. Чамова, Г. Петрова 166-170
Пациент-центрираната комуникация - реалност или предизвикателство за общопрактикуващите лекари PDF
M. Балашкова, Цв. Валентинова 171-173
Общопрактикуващ лекар - начин на живот PDF
Б. Левтерова, Д. Димитрова, Г. Иванов, Р. Райчева 174-178
Стресът при общопрактикуващите лекари - изяви и начини за снижаването му PDF
Цв. Валентинова, M. Балашкова 179-181
Specialized outpatient medical care in bulgaria - state and prospects PDF
T. Zlatanova 182-185
Specialized outpatient medical care in bulgaria - state and prospects PDF
T. Zlatanova 186-191
Икономическа ефективност на прогнозирането при лептоспироза PDF
Г. Ганчева, П. Илиева, M. Kарчева, M. Aтанасова 186-191
Economic cost benefit analysis of rehabilitation in patients with lumbar intervertebral disc damage with radiculopathy PDF
D. Bakova, N. Mateva 192-196
Dynamics of basic planning indicators of the surgical wards at fifth multiprofile hospital for active treatment-Sofia ad PDF
R. Yaneva, V. Katzarov 197-199
Теоретични основи и принципи на „модел за оказване на помощ при хронични заболявания` PDF
Г. Чамова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова 200-203
Оценка и анализ на качеството в здравните дейности. Основни цели и етапи PDF
T. Стоев 204-208
Нормативните гаранции за качествена медицинска и дентална помощ PDF
Й. Борисов, Д. Tонова 209-212
Медицински одит, като възможност за управление на медицинския риск PDF
Зл. Петрова 213-217
Information system for registration and economic assessment of medical errors - health managers` readiness to introduce PDF
R. Raycheva, R. Stoyanova 218-221
Мотивационен профил на здравна организация PDF
Б. Левтерова, Д. Димитрова 222-225
Влияние на мотивационни фактори върху удовлетвореността от дейността при лекари PDF
С. Цветкова, П. Христова, M. Kарчева, С. Милева 226-231
Организационна култура и мотивация на персонала в отделение по анестезиология и интензивно лечение PDF
Н. Баева, A. Димова 232-235
Health implications of sex and gender differences in the labour market PDF
R. Velichkovski 236-239
Информационните технологии - фактор в дейността на настоящите и бъдещи професионалисти по здравни грижи PDF PDF
В. Aтанасова 240-243
Public information campaigns in the field of public health genomics PDF
K. Dokova, S. Popova 244-247
Readiness of general practitioners for ehealth implementation PDF
K. Slaveykov, K. Trifonova 248-251
Предимства и недостатъци за въвеждане на единна информационна система за обработка на бази данни и създаване на електронни досиета на пациентите в специализираната извънболнична медицинска помощ - мнението на здравните работници PDF
M. Aтанасова 252-255
Устройство, рехабилитация и интеграция на деца в обществото от дневен център за рехабилитация и психотерапия на деца от 0 до 6 години към дом за медико - социални грижи за деца - гр. Варна PDF
T. Цветкова, Ст. Павлова, K. Генова 256-259
Социализиращо влияние на междуличностното общуване PDF
T. Стоев, Б. Tорньова 260-262
Австрийски опит в приложението на сестрински процес PDF
M. Драганова, Н. Велева, Р. Kолева-Kоларова 263-265
Роля и функции на акушерката при получаване на информирано съгласие от пациентките в родилна зала PDF
С. Павлова, В. Димитрова 266-269
Стратегия за учене, свързана с индивидуална организация на учебния процес PDF
Г. Петрова, Ю. Пеева 270-273
About some aspects of the training of healthcare professionals in the area of geriatric practice PDF
P. Balkanska 274-277
Обучение по зъботехника в българия - ретроспекция и настояще PDF
M. Варнева 278-282
Medical students` opinion concerning their first impressions from the practical training in clinical bases PDF
Hr. Milcheva, M. Platikanova, A. Andonova, I. Mihov 283-285
Възможност за повишаване качеството на здравните грижи чрез прилагане на адаптиран vips модел на сестринска документация PDF
С. Борисова 286-289
Необходимост от въвеждане на критерии за регистрация и отчет на дейностите извършени от медицинската сестра PDF
С. Борисова 290-293
Актуални проблеми на обучението по здравни грижи на медицински сестри PDF
И. Стамболова, M. Димитрова, П. Бикова 294-297
Социален статус на медицинската сестра PDF
Ж. Рангелова, K. Докова 298-302
Clinical practice through the eyes of students PDF
A. Andonova, M. Nikolova 303-304
Pre-graduate internship of students from specialty `rehabilitation` - innovation and motivation for conducting PDF
R. Paskaleva, I. Koleva 305-308
Нагласи на студентите медицински сестри за научноизследователска работа PDF
Kр. Стамова, K. Tодорова 309-312
Мотивация за избор на професията медицинска сестра PDF
Kр. Стамова 313-317
Миграционни нагласи на студентите от специалности „медицинска сестра` и „управление на здравни грижи`-бакалавър, към МУ-Пловдив PDF
Р. Стоянова, Н. Aтанасов 318-322
Източници на стрес при студентите от първи курс - специалност „медицинска сестра` в медицински университет - Варна PDF
A. Георгиева, Цв. Димитрова 323-325
Нагласи на медицинските сестри за непрекъснато обучение, насочено към ефективно осъществяване на процеса на информираното съгласие на пациентите PDF
A. Георгиева 326-330
Innovatory methodical aspects of quality improvement in the practical preparation of the students in nursing speciality (1st part) PDF
G. Terzieva, Zl. Lecheva, K. Popova 331-333
Interactive methods in practical training of health care students PDF
K. Miteva 334-337
Video-assisted talk pleurodesis for the improvement of quality of life in patients with malignant pleural effusions: self experience study PDF
I. Novakov, N. Mateva 338-342
Антибиотична профилактика на инфекциите на оперативното място - някои последни указания PDF
Д. Дамянов 343-347
The health pedagogi as a scientific discipline for health upbringing and training PDF
A. Vigerova, M. Grudeva 349-350
Социалният феномен `евтаназия` - една епохална промяна в разбирането за мисията на медицината PDF
П. Манчева, В. Маджова 351-354
Основни етични измерения на авторството в биомедицинската публикационна практика PDF
A. Kерековска, Н. Ушева 355-358
Роля, предизвикателства и перспективи пред дейността на местните комисии по етика на научните изследвания - на база опита на кени към МУ-Варна PDF
A. Kерековска 359-362
Array

Font Size


|