Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади

Cover and Content PDF
  1-12

Proceedings

РОЛЯ НА ЕМОЦИИТЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ PDF
Maria Grozeva 13-20
ЕЗИКОВИ И КОМУНИКАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ЖАНРОВЕ АБСТРАКТ, ПРЕДГОВОР И РЕЦЕНЗИЯ PDF
Ivanka Mavrodieva 21-29
ИНДИРЕКТНИ РЕЧЕВИ АКТОВЕ В УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ PDF
Marina Dzhonova, Yovka Tisheva 33-42
СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДИХАТЕЛНАТА КУЛТУРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОВОРИТЕЛИ PDF
Katerina Ilkova 43-51
КУЛТУРНО–КОМУНИКАЦИОННОТО ПОЛЕ И СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА PDF
Alexander Karakachanov 52-59
ПРЕИЗКАЗНИТЕ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД PDF
Krasimira Aleksova 60-69
КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ И ФАЛШИВИ НОВИНИ – ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА РЕЦЕПЦИЯТА PDF
Silvena Stavreva-Dorostolska 70-78
ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ГОВОРЕНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕМА ОТ СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ PDF
Albena Dobreva 79-88
ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИТЕ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА PDF
Vladimir Dosev 89-96
ОСОБЕНОСТИ В КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ PDF
Kalinka Ivanova, Petya Hristanova, Stanislava Pavlova, Zhivko Zhekov 97-106
ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ТЕРМИНИ КАТО ЧАСТ ОТ ПОНЯТИЙНИЯ АПАРАТ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛОГОПЕДИЧНА НАУКА PDF
Viktoria Kaneva 107-114
МЕХАНИЗМИ ЗА НАВРЕМЕННА ОБРАТНА ВРЪЗКА В КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД PDF
Petar Fotev 115-120
ПАРАМЕТРИ НА ГРАМАТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА PDF
Katerina Peneva, Evdokia Skocheva-Shopova 123-130
ИЗПИТЪТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРАКТИКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ PDF
Daniela Tancheva 131-139
ГЛАГОЛНИТЕ ДА-КОНСТРУКЦИИ В МЕЖДИННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА PDF
Daniela Ivanova 140-147
ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА И ГЛАГОЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ‘ZNÁT‘ В ЧЕШКИ ЕЗИК, ‘ЗНАЯ’ В БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ‘ЗНАТИ’ В УКРАИНСКИ ЕЗИК С ОГЛЕД НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ PDF
Dora Solakova 148-157
ЧУЖДИЦИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ PDF
Yordan Rachev 158-164
ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА „ВИД НА ГЛАГОЛА“ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДИГИТАЛНА СРЕДА PDF
Boyana Angelova 165-173
СИНТАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЗАГЛАВИЯТА В МЕДИЦИНСКИТЕ НОВИНИ ИЗ СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ PDF
Presian Penchev 174-183
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В МЕДИИТЕ – КОИ ТЕМИ НАЙ-МНОГО ВЪЛНУВАТ ЖУРНАЛИСТИТЕ PDF
Yuliya Shapovalova 184-192
ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ С УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ PDF
Dimitriya Zhelyazkova 193-198
КОНЦЕПТУАЛНИ МЕТАФОРИ ЗА СЛЕПОТА И ВРЪЗКА С ФРЕЙМОВЕТЕ ,,ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ“ И ,,СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ“ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК PDF
Petya Raykova, Daniela Tancheva 199-205
ЛЕКСИЧНИЯТ ПОДХОД ПРИ УСВОЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЗА МЕДИЦИНСКА КОМУНИКАЦИЯ PDF
Yuliana Kichukova, Margarita Dimitrova 206-215
НЮАНСИ, АМБИЦИИ И ЗАПЛАХИ В ТОТАЛИТАРНАТА РЕТОРИКА НА КИМ ЧЕН УН PDF
Ivo Tsekov, Ilina Amer 219-226
КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩНОСТНО-ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ PDF
Aneta Dokova 227-236
ORATIO ANNIVERSARIA HARVEIANA – ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ, ИЗТЪКНАТИ ОРАТОРИ И ТЕМИ НА РЕЧИТЕ PDF
Snezhana Antonova-Tsvyatkovа 237-246
ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЛАТИНСКИ ЕЗИК В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ PDF
Dimitar Mirchev, Yavora Oprova 247-253
БОЛЕСТТА AMOR HEREOS В СРЕДНОВЕКОВНИЯ РОМАН HISTORIA DE JACOBO XALABÍN PDF
Aksiniya Obreshkova, Vesko Obreshkov 254-263
ХИБРИДНИ КЛИНИЧНИ ТЕРМИНИ В АНГЛИЙСКАТА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ PDF
Pepa Lungarova 264-270
ЛЕКСИКА ЗА ЛУДОСТТА В СТАРОГРЪЦКАТА ЛИТЕРАТУРА PDF
Boryana Chomakovska 271-277
STUDENT ELBOW AND ATHLETE’S HEART – THE WORLD OF MEDICAL METAPHOR PDF
Zlatina Zheleva 278-284
METAPHOR’S PARTAKE IN MEDICAL DISCOURSE PDF
Slaveyah Goranova 285-292
ЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДЕРМАТОЛОГИЧНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В ИНТЕРНЕТ PDF
Nadezhda Nikolova 293-302
ПРАКТИЧЕСКА ОЦЕНКА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА И САМОПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ PDF
Gergana Petkova, Veronika Kelbecheva 305-314
ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE PDF
Galina Momcheva 315-319
НАРАТИВНИТЕ ФОРМИ В ПОМОЩ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ PDF
Gergana Fyrkova 320-327
АНАЛИЗ НА ГРЕШКИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК И МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ В МУ–ВАРНА PDF
Stela Petrova, Nadezhda Amudzhieva 328-339
COLLABORATIVE ACTIVITY IN THE ESL CLASSROOM PDF
Vanya Ivanova, Gergana Petkova, Veronika Kelbecheva 343-349
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) В РЕФЕРЕНТНИТЕ РАМКИ ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (DIGCOMP, DIGCOMPEDU) И ПРОЕКЦИИ НА УПОТРЕБАТА ИМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ PDF
Galina Momcheva 350-357
CREATING CONDITIONS FOR DEVELOPING SOFT SKILLS IN A UNIVERSITY ENVIRONMENT PDF
Aneta Stefanova 358-365
THE ENGLISH ECOSYSTEM PROJECT – A WAY TO MOTIVATE STUDENTS TO UPGRADE THEIR ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE PDF
Sylvia Yohanova, Yuliyana Todorova 366-371
ЕЗИКОВА И КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АКАДЕМИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК PDF
Ilina Doykova, Valentina Yordanova 372-379
ZU EINIGEN TEXTLINGUISTISCHEN UND LEXIKALISCHEN BESONDERHEITEN IN DEUTSCHSPRACHIGEN FACHSPEZIFISCHEN ONLINE–MEDIEN, DIE ÜBER DIE FUßBALLWELTMEISTERSCHAFT 2022 BERICHTEN PDF
Ani Koleva 383-389
ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕНОСНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ НА ГЛАГОЛИТЕ КУЛИНАРНИ ТЕРМИНИ В СЪВРЕМЕННИЯ ФРЕНСКИ ЕЗИК PDF
Anna Markova 390-401
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ПРЕВОДА И ПРЕПОДАВАНЕТО НА КУЛТУРОЛОГИЧНИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ПОНЯТИЯ СЪС СТАРОГРЪЦКИ И ЛАТИНСКИ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРСКИ PDF
Nevena Panova 402-409
ENRICHING THE PROFESSIONAL REPERTOIRE OF MEDICAL OPTICIANS THROUGH DIVERSE VOCABULARY TECHNIQUES PDF
Ilina Doykova, Valentina Yordanova 410-416
ONLINE FOREIGN LANGUAGE LEARNING: WHERE FORMAL MEETS INFORMAL PDF
Verzhiniya Velkova, Slava Tcherpokova 417-422
ХУМОРАЛНАТА ТЕОРИЯ СПОРЕД ХИПОКРАТОВИЯ КОРПУС PDF
Irena Stankova 426-433
УСТЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕВОД В ЗДРАВНАТА ПОМОЩ– ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИ БАРИЕРИ МЕЖДУ ПАЦИЕНТ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ PDF
Stoyanka Nikolova 434-444
ЗА СЪСТАВНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ С ЛЕКСЕМАТА WIND PDF
Pavlina Petkova 445-452
СПЕЦИАЛИЗИРАН ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ. СПЕЦИФИКИ И ДИДАКТИЧЕСКИ НАСОКИ PDF
Daniela Vitanova 453-461
COLOR BONUS VS. COLOR MALUS В АНТИЧНАТА МЕДИЦИНСКА МИСЪЛ И ПОЕТИЧЕСКА МЕТАФОРИКА PDF
Mina Petrova 462-468
ENHANCING STUDENTS’ ENGAGEMENT AND THEIR EAP SKILLS IN HIGHER EDUCATION BY THE FLIPPED LEARNING APPROACH PDF
Mariana Gotseva 469-477
USING POETRY IN THE ENGLISH CLASS: OBSERVING SOME OUTCOMES AND CHALLENGES ENCOUNTERED BY LANGUAGE LEARNERS PDF
Manjola Nasi 478-486
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ САМООЦЕНКАТА ЗА ЗДРАВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА PDF
Zhulieta Videnova 489-494
АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОТБОРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА В СТУДЕНТСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ 2021/2022 Г. PDF
Zlatka Radukanova, Ivelina Chekoeva 495-502
ЗАНИМАНИЯТА С АЕРОБИКА – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ PDF
Teodora Ignatova, Stefka Aleksandrova 503-509
ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ АКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАНИМАНИЯ С АЕРОБИКА PDF
Daniela Petrova, Galina Dikova 510-517
КОМПЛЕКС ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА ПРИ КРИКЕТИСТИ PDF
Albena Ivanova, Elena Yosifova 518-523
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ТЕСТОВЕ ЗА НИВО НА ОБЩА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПРИ СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА PDF
Galina Dikova, Daniela Petrova 524-529
АНАЛИЗ НА РАЗЛИКИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТУДЕНИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ РАЗЛИЧНИ СПОРТОВЕ PDF
Boris Yankov, Yuli Vasilev 530-536
НАЙ-ЧЕСТИ ТРАВМИ ПРИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ PDF
Yuli Vasilev, Boris Yankov 537-541
РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА ТЕНИС НА МАСА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА PDF
Ivelina Chekoeva, Zlatka Radukanova 542-546
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОТБОРА ПО ТЕНИС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА PDF
Lyuben Chobanov 547-556
КОМПЛЕКС ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ НА СТУДЕНТИ – КРИКЕТИСТИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПЕРИОД PDF
Albena Ivanova, Basel Tahbub 557-564
ЗНАЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО PDF
Zhulieta Videnova 565-569

Font Size